Izithakazelo zakwa Zulu: A Comprehensive List of Zulu Clan Names and Surnames

The Zulu clan is one of the very popular clans in South Africa, with a very interesting culture. More so, with an estimated population of about 10 – 12 million people, they stand as the largest ethnic group in the country. It would also interest you to know that, though they are majorly indigenous to South Africa, they also extend into neighboring nations like Lesotho, Zimbabwe, Eswatini, Malawi, Mozambique, and Botswana.

As of now, the Zulu people are the most known among the sub-Saharan Bantu people, and one of them would be referred to as ‘umzulu’, while more than one is, ‘amazulu’. Their population in the country is one of the major factors that makes the tribe so popular and by influence, Zulu clan names have gained a lot of popularity.

A Comprehensive List Of The Zulu Clan Names and Surnames

The Zulu people place a lot of importance on names and in identifying with their culture, it is of essence to name a child with respect to his/her cultural heritage. Hence, if by chance you plan on identifying with the Zulu tribe of South Africa and you are in search of a beautiful name to allow you/your child to blend in or belong, we have created a list of Zulu clan names with their respective surnames below arranged in alphabetical order.

Note: Zulu clan names start from the letter ‘B’

image source

Zulu Clan Names Starting With B and Their Respective Surnames:

 • Bhebhe – Makhedama, Soyengwase, Nina bakaBhebhe, kaMthendeka! Nina bakaSoqubel’ onjengegundwane! Nina baseSiweni, kwaMpuku yakwaMselemusi, kwaNogwence webaya! Dlomo weNdl’ ende! Sihlangu samavaka seswel’ ababhemu! Wen’ owalala nomunw’endunu, wavuka wawuncinda wawukhomb’ilanga! Makhul’emini abafokazana bekhul’ ebusuku! Zingwazi zempi yakwaNdunu! Njoman’ eyaduk’ Iminyakanyaka, Yatholakal’ onyakeni wesine, Yabuye yatholakala ngowesikhombisa! Langeni, Owavel’ elangeni!
 • Bhembe – Mashinini, Guliwe, Cindi
 • Bhengani – Singo, Nyambawu
 • Bhengu – Ngcolosi! Wena wakwaDlabazane, KaNgwane, KaNephu kaLamula, Nyawo zigezwa ngamazolo, Nina enivuka nixubhe ngelala, Shongololo, Wathi uyalithinta lahwaqabala, Ngabe siyakudla sesab’imilenzelenze, Nyawo zeshongololo kaziphumuli, Sigampu, Ngwane, ingwani ngwadi, Abayibone ngesond’ukuthi iwelile, Jali, Nina enilala nomunwe, Nivuke nikhwif’ilanga, Mmemezi kaHlangabeza, Ngcolosi!
 • Bhuyeni – Sigwaxa
 • Biyase – Khathini, Ziqubu, Luphondo! Ngonyama yenduna
 • Biyela – Mgazi, Ntshangase, Menziwa, Mvundlane, Mgazi, Malandela, Ndabezitha! Luzumane kaNdaba! Bazume, Ndaba, balibele! Njezi kaXhoko! Mvundlane wasoKhabeni, Mbeng’ osinda abosi
 • Blose (Bhulose) – Ndelu, Shinga, Madiba (Madziba), Dimba, Duma, Mseleku, Bohlela! Phonsel’ obus’uMajonjobela! Othunga ligcwala lingethiwanga; ligcwal’ ukuhlakanipha! Noncengwa! Wen’ owancengw’ izintombi zathi sicel’ usishade, Bhulose! Chobile! Wen’ owachob’ izintwala zenkosazana! Shinga! Ak’shinganga mina, kwashing’ isibongo!
 • Bophela – Hlomuka, Ngidi
 • Buleni – Sgwaza, Nkomedl’abantu, Sgwaca esagwac’ethafeni, Mlomula!
 • Buthelezi – Shenge, Sokwalisa, Phungashe, Mnyamana kaNgqengelele! Mnandi ngamondi! Wen’ owadliwa ‘zindlovukazi zamlobolela! Nina ‘zinyawo ezimahhele, enaganis’ izintombi nanganye nangambili!

Zulu Clan Names Starting With C and Their Respective Surnames:

 • Caluza – Mncwabe, Jingizana, Mnguni
 • Cambi – Mathaba, Mbuyazi
 • Cebekhulu – Linda, Nsele, Mafu, Nkunga, Nsele kaLindamkhonto! Nongalo, Mntungwa, Sothinyase! Linda kaMafu! Nina bakaMtoyi kaGobho! Mayinga kaNombedu; Oying’ izintaba zombili! Uying’ uMpehleya; wayinga noMaqhwakazi! Izintab’ ezinamancongo (amabizo) njengabantu! Intak’ ehlal’ umhlakuva wakhothama! Is’khov’ umahhehhe; singathi hhi, siyenanela! Senanel’ im’hlamb’ yamadod’ ingqubuzana!
 • Cele – Ndosi, Khumbuza, Dubandlela, Mlungisi, Magaya, Vico
 • Chagwe – Mshengu, Nzima, Mayane, Gugushe
 • Chamane – Gcugcwa, Nzama, Wosiyane
 • Chibi – Tibane, Mlambo
 • Chili – Lushaba, Mthuli, Ngwenya
 • Chiliza – Mdunge, Bhoyiya, Mdzakudza
 • Chiya – Wohlanga, Galweni, Sodladla
 • Chonco – Gambushe
 • Chule – Nxele
 • Cibane – Shongololo
 • Cindi – Mahlaba
 • Coka – Mzimkhulu, Qandela, Manatha

Zulu Clan Names Starting With D and Their Respective Surnames::

 • Dimba – Dukada Fanisa Fenya Nkundlande
 • Dindi – Mhlongo Mgabhi Njomane
 • Dladla – Gadlela, Vezi, Mgabadeli, Mhlophe
 • Dlamini – Nkosi, Sibalukhulu, Mlangeni
 • Dlamlenze – Shamase, Nzima, Mawela
 • Dlangalala – Galu, Nyamenja
 • Dlomo – Mkhabela Dinangwe Bhelesi
 • Dlodlo – Mpangazitha, Mbanjwa, Mdladlana
 • Dludla – Cebisa Sikhakha
 • Dludlu – Mtima Mzomba Sikhakhane
 • Dlungwana – Nondaba Gagashe Zondi
 • Donda – Ngonyama Masinga Thusini Manqele Mzimela
 • Doyisa – Bika, Khoso, Mazengezi
 • Dubazane – Mwelase
 • Dube – Maqhama Khushwayo Nsizwakele Shozi
 • Duma – Ntenga Mthombeni Lwandle
 • Dumakude – Shange
 • Dumisa – Gcwensa Ndimande
 • Dunge – Chiliza
 • Duze – Seyama Fakazi Fakude

Zulu Clan Names Starting With F and Their Respective Surnames::

 • Fihlela

Zulu Clan Names Starting With G and Their Respective Surnames::

 • Gabela – Mnungwa, Nsele ka Lindamkhonto, Vezi, Mahlasela
 • Gama – Shabangu Mbokane Mdluli Manyoni
 • Gamede – Mkholwa Sebenzekhaya Mbede
 • Gasa – Nyawose, Mzoneli
 • Gasela – Gazu Sibiya
 • Gatsheni – Ndlovu
 • Gaxa – Gubevu, Nokhala, Msuthu
 • Gazu – Sotobe, Qwabe
 • Gcaba – Thembela Nombela Mbuso
 • Gcabashe – Qwabe, Mnguni
 • Gcumisa – Ngwazi Gcwensa Mzulwini, Ndimande
 • Gcwabaza – Thusi, Sishange, Mfene, Msuthu
 • Gcwensa – Ndimande
 • Gebashe – Ngcaweni Mnguni
 • Gedeza – Mnyandu Nongalaza Mpangazitha
 • Gina – Ndaba, Magadlela, Bukhosini, Mhlungu wasendlunkulu, ncama ngethusi, mageza ngobisi
 • Gininda – Nyembezi Shamase
 • Goba – MbamboMagoza
 • Gobhozi – Nyuswa Ngcobo Fuze
 • Goqo – Ndaba, Mwelase
 • Gule – Malambule Nselenduna
 • Guma – Siyaya Mangena
 • Gumbi – Ndandali Mlotshwa
 • Gumede – Qwabe, Mnguni, Khondlo, Yeyeye, Phakathwayo
 • Gwacela – Mbili, Mhlanga
 • Gwagwa – Mlambo Qunga Mphephethwa
 • Gwala – Nkondlwane, Majiya ka-Mshika, Ngwavuma, Ngwede, Ndzimandze, Mphephethwa
 • Gwamanda – Yenga, Sochumase

Zulu Clan Names Starting With H and Their Respective Surnames:

 • Hadebe – Mthimkhulu Bhungane
 • Hlabisa – Ngotsha Mdinwa Songiya, Somfula
 • Hlatshwayo – Mhayise, Mavuso, Swazi, Cebisa
 • Hlela – Madlula, Hangala, Kunene
 • Hlengwa – Mashasha, Thoyana
 • Hlomuka – Ngidi, Bophela, Busane, Fuyane
 • Hlongwa – Gabhisa, Mtumaseli, Lange, Khawula, Gence
 • Hlongwane – Ngwane, Sangweni, Zikhali
 • Hlophe – Thumbeza, Myeni, Sameya
 • Hlubi – Nkosi, Ludonga, Mavuso

Zulu Clan Names Starting With J and Their Respective Surnames:

 • Jali – Bhengu, Ngcolosi, Dlabazane, Ngwane
 • Jama – Dlamini, Mzizi, Sijadu
 • Jamile – Nkamzwayo, Mehloluhlaza, Ntsele
 • Jele – Luvuno, Nonyanda, Sokhwebula
 • Jili – Vilakazi
 • Jiyane – Mkhathini, Magolwana, Mahlinza

Zulu Clan Names Starting With K and Their Respective Surnames::

 • Khaba – Ngobese, Mqungebe
 • Khalishwayo – Mhlophe, Mathunjwa, Ndandaz’uphoso, Nina basoshabeni
 • Khambule – Mlotshwa, Mncube
 • Khanyeza – Ngwane, Bhengu, Ngcolosi
 • Khanyile – Sothole, Mthiyane, Ndwandwe, Zikode, Ngwane
 • Khathi – Nandisa, Mbende, Sotobe, Phakathwayo, Sibiya
 • Khathide – Kubheka, Masobode, Makhunga, Magononde
 • Khawula – Hlongwa, Gebhezi, Ntombela, Ntanzi
 • Kheswa – Nozulu, Mpangazitha
 • Khomo – Sibiya, Zamisa
 • Khoza – Mlotshwa, Msuthu, Ndlandla
 • Khubisa – Nkomo Ncube
 • Khuboni – Maseko, Simelane
 • Khulu – Mbulaze, Mntungwa
 • Khuluse – Hlongwa, Gabhezi, Mdindela
 • Khumalo – Mabaso
 • Khumbuza – Cele, Ndosi Khuzwayo Gumede, Mnguni
 • Khwela – Ndulini
 • Khwane – Dlakela, Gugushe
 • Kubheka – Khathide, Sobote, Magononde
 • Kunene – Madonsela, Mtimande
 • Kweyama – Vezi, Dladla

Zulu Clan Names Starting With L and Their Respective Surnames:

 • Lamula – Zinyane, Mpangazitha, Bantwini, Mthonti, Mthembu, Lutholoni, Mdlenevu
 • Langa – Sothole, Ngwane, Mcwaye
 • Lembede – Ndima
 • Linda – Cebekhulu
 • Lukhele – Mdluli, Nzimande
 • Luthuli – Madlanduna, Mshibe
 • Luvuno – Malembe
Zulu
image source

Zulu Clan Names Starting With M and Their Respective Surnames:

 • Mabanga – Dlodlo, Langa, Mpangazitha
 • Mabaso – Mntungwa, Ndabezitha, Mbulazi
 • Mabhena – Musi, Mhlanya
 • Mabizela – Mshengu, Shabalala, Ndimande
 • Mabika – Dinane, Dinabantu
 • Mabuya – Msibi, Ndlondlo, Ngwenya, Mntimande
 • Mabuyakhulu – Ndiyema, Mdotshana
 • Mabuza – Ludonga
 • Made – Zimbu, Ngwane, Zimase, Mkhandlela
 • Madela – Longode, Ndaba, Hhoyiyane
 • Madiba – Shinga
 • Madi – Ngalonde,
 • Madide – Phikela, Mawanda, Sompisi
 • Madinane – Ngwekazi, Dinabantu, Jokiwe, onjengenyamazane, Dlawuza, Bhembe
 • Mnguni oluhlaza, njengenyonga yembuzi, Lakaza
 • Madlala – Mpumuza, Bhengu, Sishi, Khabalidaka, Nodlomo
 • Madondo – Mnguni, Mnquhe
 • Madonsela – Kunene, Mntimande
 • Maduma – Mthiyane
 • Maduna – Mdlalose, Nyanda
 • Mafulela – Ndondakusuka Mafobo
 • Mafuleka – Ndinisa, Mbhobho kaBikwayo, Masibekela, Mlaba, Mazalankosi azala uDlambula azala uLubelo, Mzomba, Ndlela zinomswani njengezendlovu, nina eningawudli, uNogwaja, Mageza ngobisi abanye begeza ngodaka, Mtima, Thuliswayo, Ngwane, Bhejelibomvu!
 • Magagula – Mthombeni
 • Magubane – Thole, Nkomose, Sothole, Ndlandla
 • Magutshwa – Simelane
 • Magwaza – Yengwayo
 • Mahaye – Nodanga, Ntombela, Ntanzi
 • Mahlaba – Mbunjwa, Nsukuza, Shengele, Cindi
 • Mahlalela – Maziya, Mcanco
 • Mahlangu – Mabhoko, Mbili, Phetha
 • Mahlinza – Jiyane, Zosongo, Mkhathini
 • Mahlobo – Sokhela, Nzuza
 • Majola – Macingwane, Mchunu
 • Majozi – Mnqamu, Gwanyana, Mbhulangwe
 • Makhanya – Duze, Mnguni, Yeyeye
 • Makhaye – Shombela, Mdeke, Nyawokhulu
 • Makhathini – Mncwabe
 • Makhaza – Luvuno, Sokhela
 • Makhoba – Sengwayo, Ncwane
 • Makhunga – Phethela
 • Malevu – Vezi, Kunene, Ziqunde
 • Malinga – Mlotshwa, Vunisa, Zindela
 • Maluleka – Thomoyi
 • Mamba – Nkosi
 • Manana – Ncusi, Mbuyise, Nkabinde, Ndimande
 • Manqele – Duyaza, Phakathi, Ndaba
 • Manyoni – Mlotshwa Manzi – Nonkululeko, Qomazitha, Nyokayebululu, Njinji
 • Manzini – Zungu
 • Maphalala – Khoza, Mtimande, Mavuso
 • Maphanga – Gumede, Ginindza
 • Maphisa – Mlambo, Sishange, Mabhedla
 • Maphumulo – Mashimane, Doncabe, Zikode, Cwalile
 • Masango – Ntusi, Mdluli
 • Maseko – Ngcamane, Khuboni
 • Mashaba – Ngungunyana, Phoseka
 • Mashinini – Guliwe, Bembe, Cindi
 • Masikane – Tiba
 • Masina – Mathebula, Mkholo
 • Masinga – Shobane, Njomane, Mangethe
 • Masilela – Mntambo, Mlondo
 • Masondo – Nyambose, Mpanza
 • Masuku – Nhlane, Ndwandwe
 • Mathaba – Mcambi, Mbuyazi
 • Mathe – Ncanana, Thenjwayo, Mzilankatha
 • Mathebela – Nsele, Lindamkhonto, Mthembu, Sodiza, Ntongadli
 • Mathebula – Masina, Mkholo, Mthombeni
 • Mathenjwa – Ndabezitha
 • Mathunjwa – Mvubu
 • Mathibela – Msuthu
 • Mathonsi – Shekimbuya
 • Mathwasa – Silangwe, Ntamonde
 • Mavundla – Bhembe, Mngwemkhulu, Mwelase, Thabekhulu
 • Mavuso – Ludonga, Mshengu, Shabalala
 • Mayise – Phakathi, Nkomoye, Nsele
 • Mayisela – Mhayise, Jibela, Mbonane
 • Mazibuko – Mwelase, Manzezulu, Nzima, Phuthini
 • Mbamali – Mveni, Thobeni, Nhlanhlampofu Mbambo Goba, Magoza, Mdunge
 • Mbanjwa – Sokhela, Magujwa, Dindela
 • Mbatha – Shandu
 • Mbebe – Guliwe, Mashinini
 • Mbeje – Mbatha, Shandu
 • Mbhele – Khuboni, Godide, Ndlela
 • Mbhense – Mgwaba! Bhensela, Nsindane
 • Mbili – Khosini
 • Mbokazi – Donda, Sontuli, Hlumakazi
 • Mbonambi – Mbuyazi, Mabhodla
 • Mbongwa – Mbuyisa, Makhubo
 • Mbongwe – Sondisa, Maphanga
 • Mbotho – Nsindane, Mtolo, Mshikela
 • Mbuli – Mlawula
 • Mbuyisa – Mlotshwa, Sikhunyana, Mbuyazi, Mbonambi, Dube
 • Mcambe – Mathaba
 • Mcanyana – Mayeza, Kholose, Mshiyane
 • Mchunu – Macingwane
 • Mcoyi – Gumede
 • Mdaka – Nhlabathi, Mdomula, Magezana
 • Mdakane – Mlangatshe
 • Mdladla – Thumbela, Mwelase
 • Mdlalose – Nyanda, Maduna, Dikane
 • Mdletshe – Ngomane, Msindazwe
 • Mdluli – Nyoka, Lukhele, Nzimande, Sikwayo
 • Mdonswa – Nguse
 • Mdunge – Chiliza, Mwelase, Mbambo, Makhathini
 • Memela – Gambu, Msuthu, Nontuli
 • Meyiwa – Msomi, Gasa
 • Mfeka – Mzimela
 • Mfusi – Thiyane
 • Mgcaleka – Mthembu, Mvelase
 • Mgenge – Maphahla
 • Mgobhozi – Mahlobo, Yeyeye
 • Mhlambo – Mngwengwe, Mzilankatha, Nyazitla
 • Mhlanga – Gwacela, Mbili
 • Mhlangu
 • Mhlongo – Njomane, Langeni, Makhedama, Khuyameni Dladla, Gadlela
 • Mhlungu – Mthiya, Mwelase, Ngwane
 • Miya – Mzizi
 • Mjadu – Sonqandile, Mshikila, Ndlela
 • Mjwara – Mbelu, Mnangwe, Gubeshe
 • Mkhabela – Dlomo
 • Mkhatshwa – Nxumalo, Ndwandwe
 • Mkhithi – Zaza, Mkhokeleleki, Mbembe, Langa
 • Mkhize – Gubhela, Khabazela, Gcwabe
 • Mkhonza – Mhlongwane, Ngwane
 • Mkhulisi
 • Mkhumbuzi – Magaya, Cele
 • Mkhungo – Lango, Sodi
 • Mkhwanazi – Nkwali, Ndonga, Shamase, Mwelase
 • Mlaba – Ximba, Mabhoyi
 • Mlambo – Gubhuza, Ndlanzi, Magaye
 • Mlangeni – Magasela, Sishiya, Madondo, Mdephane, Linda
 • Mlawu – Nzamela
 • Mlondo – Mgenge, Mntambo
 • Mncube – Khambule, Mlotshwa, Mzilankatha
 • Mncwabe – Mpangazitha, Phakathi, Sishangwe, Mjoji, Makhathini
 • Mngadi – Madlokovu, Ngema
 • Mngoma – Cenge, Mkhongisa
 • Mngomezulu – Dlakadla, Msuthu Mzimela, Khonjwayo, Donda, Mfeka
 • Mnikathi – Gcwensa, Khaphela
 • Mnisi – Mvulani, Nkophe
 • Mnomiya – Gininda, Shezi
 • Mnqayi – Mashiya, Linda Nsele
 • Mntambo – Mlondo, Vezi, Masilela, Jiyane
 • Mnyandu – Mpangazitha, Bhedleni
 • Mnyoni – Dlamane
 • Motha – Mvulane
 • Mtolo – Nsindane, Mboko
 • Mpanza – Sandanezwe, Thabekhulu, Mavundla, Siwele, Donda
 • Mpila – Delwayo
 • Mpofana – Ntombela
 • Mpungose – Khuba, Gawozi, Phahla
 • Mpunzana – Mpanza
 • Mqadi – Mbuyisa
 • Msane/Msani – Vangisa, Mvuna, Majoka
 • Mseleku – Duma, Lwandle, Mthombeni
 • Msibi – Ndlondlo, Guliwe
 • Msimang – Thabizolo, Nonkosi
 • Msomi – Nyawose, Phingoshe, Gasa, Nomndayi
 • Msweli – Nxele, Seme, Nongalo
 • Mthabela – Chibi, Mlotshwa
 • Mthalane – Weza
 • Mthanti – Mnyaka, Mthiyane, Ntsele
 • Mthembu – Mvelase, Mkhulisi
 • Mthethwa – Jobe, Nyambose, Masondo
 • Mthimkhulu – Hadebe, Makhulukhulu Bhungane
 • Mthiya – Zubane, Mbatha
 • Mthiyane – Sokhulu, Luvuno, Zondo, Mazwi
 • Mthombeni – Magagula
 • Mtshali – Hlabangane, Mantshinga, Magalela Dlangamandla
 • Mvubu – Mgasela, Mdluli, Mathunjwa
 • Mvula – Duma
 • Mvuyana – Khumbuza, Cele
 • Myeza – Ndengezi, Msokazi, Mzukwuse, Dimbane, Mpangele
 • Mwandla – Nqumela, Magange
 • Msweli – Dubandlela
 • Myeni – Mzukase, Mnguni, Mzimela, Mziyankatha
 • Mzila – Mawewe
 • Mzileni – Nyawose
 • Mzimela – Mnguni, Dimbani
 • Mzizi – Dlamini
 • Mzobe – Lamula, Phohlo
 • Mzolo – Dlangamandla, Gasa, Mbungela
 • Mzoneli – Phingoshe, Msomi
 • Mzulwini – Gcwensa, Shozi, Ndimande

Zulu Clan Names Starting With N and Their Respective Surnames:

 • Nala – Gwija, Mhlophe
 • Ncala – Njiki, Maphanga
 • Ncwane – Gwamanda, Dlamdaka, Linda, Nomvuma
 • Ncanana – Mathe, Thenjwayo, Mzilankatha
 • Ncongwane – Nkwakha
 • Ndaba – Manqele, Sibhene, Madela, Mhlungu, Mthiyane
 • Ndabandaba – Mahamba, Sidlodlo, Mphephethwa
 • Ndawo – Yamela, Khoza, Khobeni, Mphahlwa
 • Ndawonde – Zitha
 • Ndebele – Mazankosi, Vanande
 • Ndima – Lembede
 • Ndimande – Gcwensa, Mzulwini
 • Ndlala – Khezokhulu, Tukane, Mlalane
 • Ndlangamandla – Mphazima
 • Ndlanzi – Hadebe, Bhungane, Mthimkhulu
 • Ndlanya – Mjoli, Mbekwa
 • Ndlela – Bayeni, Sompisi, Godide, Mphemba
 • Ndlovu – Gatsheni, Boyabenyathi
 • Nduli – Khwela
 • Ndulini – Khwela, Sithombo
 • Nene – Sithenjwa, Ngema
 • Ngcamphalala – Mcusi wendlunkunku, Nina esagigqika ngesilulu
 • Ngcamu – Mncube, Mzilankatha
 • NgcBemu – Makhathini, Xulu, Donda
 • Ngcobo – Mavela, Fuze, Mapholoba, Mbili
 • Ngema – Mngadi, Ntusi, Nene
 • Ngiba – Mlungwana, Zikhungwini
 • Ngidi – Hlomuka, Bophela, Dlokwe, lwendlovu, Mlalazi, kaNoxhaka Mnguni Khuzwayo
 • Ngobese – Mqungebe, Donda, Mthinti
 • Ngonini – Mlawu
 • Ngubane – Mbomvu
 • Ngubeni – Nkom
 • Ngwenya – Mtimande
 • Ngwazi – Zumbisa, Cele, Mbutho, Gcumisa
 • Nhlanhla – Mncube
 • Nhlapho – Sigegede, Mwelase
 • Nhleko – Mgilija, Mncwango
 • Nhlengethwa – Msuthu
 • Nkabinde – Mcusi, Mzizi
 • Nkonyeni – Chibini, Khanyayo
 • Nkosi – Dlamini
 • Nkumane – Zitha
 • Nkwanyana – Zikode
 • Njapha – Soduba, Vabaza, Siyeshe
 • Nogantshi – Dlamini, Jamasijadu, Sitolotolo
 • Nsele – Linda, Hadebe
 • Nsibande – Goje, Mdlanyoka
 • Nsibanyoni – Malambule
 • Nsikayesizwe – Ngobo
 • Ntaka –Mzimela
 • Ntanzi – Khawula, Gebhezi, Mahlobo, Ntombela, Zulu
 • Ntenga – Duma
 • Ntombela – Mahlobo, Mpangazitha
 • Ntuli – Mphemba, Mbhele
 • Ntshangase – Mgazi, Biyela, Menziwa
 • Ntshalintshali – Phathwayo
 • Ntshingila – Dlabane
 • Ntshiza – Mtolo, Dlangamandla
 • Nxamalala – Zuma
 • Nxasana – Nonduma, Bele, Sikhonza
 • Nxele – Sweli, Semi, Msweli
 • Nxumalo – Ndwandwe, Mlaba, Mkhatshwa
 • Nyandeni – Gasela, Khukhuza, Mashobane
 • Nyawo – Dumakude, Mlaba
 • Nyembe – Thwala, Siwela
 • Nyembezi – Nkwaliyenkosi, Shamase, Mkhwanazi, Nkwali
 • Nyide – Ndabase, Mahulube
 • Nyongwana – Nyuswa Ngcobo, Fuze, Mapholoba
 • Nzama – Zukula, Chamane, Wosiyane
 • Nzima – Phakathi
 • Nzimande – Mphephethwa, Mdluli, Mdlobhiya, Mangcamane
 • Nzimase – Sishi
 • Nzuza – Mshazi, Mahlobo

Zulu Clan Names Starting With P and Their Respective Surnames:

 • Phakathi – Mncwango, Sigagu, Juqula
 • Phewa – Mvelase
 • Phoswa – Nyoni, Gengeshe
 • Phungula – Mdlovu

Zulu Clan Names Starting With Q and Their Respective Surnames:

Qwabe – Gumede

Zulu Clan Names Starting With S and Their Respective Surnames:

 • Sabela/Sabelo – Gwamanda, Mdlumbi, Maphindela, Vezi
 • Sangweni – Hlongwane, Ngwane, Zikhali
 • Seme – Mbuyazi, Msweli
 • Shabane – Mboyisa, Mlinga
 • Shabane – Dwala ka Mbatshazwa, Sembathwa, Phingoshe…
 • Shabalala – Mshengu
 • Shabangu – Mbhele, Gama, Ntuli
 • Shandu – Mbatha, Mthiya
 • Shange – Dumakude, Mdima
 • Shangase – Shuku
 • Shazi – Zindela, Cebekhulu
 • Shelembe – Maphalala, Mzamela
 • Shezi – Dlaba
 • Shinga – Ndelu, Blose, Madziba
 • Shoba – Mpikela, Mathumba, Mjakada, Nowanqa
 • Shoyisa – Mnqayi
 • Shozi – Mthiya
 • Sibaya – Thango, Gotsholo
 • Sibeko – Maziya, Mkhabela
 • Sibisi – Mahlase, Bhovungana, Gamede
 • Sibiya – Ndaba, Sotobe
 • Sikhakhane – Mathula, Nzimase
 • Sikhosana – Ncama, Msamkhulu, Somboni
 • Sikobi – Ngwenya
 • Simelane – Magutshwa
 • Sithole – Mondise, Jobe
 • Siyaya – Guma, Mangena
 • Sishi – Nzimase, Mathenjwa, Ncwaba Nzuza, Mahlobo
 • Sokhulu – Mthiyane

Zulu Clan Names Starting With T and Their Respective Surnames:

 • Thabethe – Mangede
 • Thango – Sibaya, Jiyane
 • Thela 
 • Thembekwayo – Mhlabandlovu, Mtimande Dlamane, Masina
 • Thembela – Nombela, Gcaba
 • Thenjwayo – Nsibande, Gabadela
 • Thwala – Mnyamande, Nyembe, Motha
 • Thusi – Sishange, Dlebenkomo, Mlotshwa, Mfene
 • Thusini – Donda, Manqele, Mnguni, Mlaba

Zulu Clan Names Starting With V and Their Respective Surnames:

 • Vilakazi – Mphephethwa, Jili, Binda
 • Vumase – Sikhumbane, Mfumu
 • Vumisa – Nkala
 • Vundla – Gigaba

Zulu Clan Names Starting With W and Their Respective Surnames:

 • Wanda – Mathetha, Mphankomo
 • Wela – Yeye
 • Weza – Mthalane Kweyama, Mnembe

Zulu Clan Names Starting With X and Their Respective Surnames:

 • Xaba – Nonkosi
 • Xala – Gubulundu, Mbanjwa, Zizi, Dlamini
 • Xhakaza – Bhengu, Nondela
 • Ximba – Mlaba, Nondlela, Msuthu, Thusi
 • Xolo – Msuthu, Ntamonde, Thusi
 • Xulu – Makhathini, Gxabhashe, Sonkophe, Jiba

Zulu Clan Names Starting With Y and Their Respective Surnames:

 • Yengwa – Gwamanda, Sondini
 • Yeni – Shibase, Zondi

Zulu Clan Names Starting With Z and Their Respective Surnames:

 • Zaca – Msenti Majila
 • Zakwe – Cebisa, Mdlolo
 • Zama – Dingila, Nombhoco, Gcugcwa, Wosiyane
 • Zibani – Zikhonjwa, Nontanda
 • Zikhali – Sangwani, Hlongwane, Ngwane
 • Zincume – Mhlongo, Njomane
 • Zindela – Malinga, Mlotshwa, Shazi, Cebekhulu
 • Zimu – Mtuswa, Mbhodwe Biyase, Khathini
 • Zitha – Ndawonde
 • Zondi – Nondaba, Gagashe, Luqe
 • Zondo – Mthiyane
 • Zubane – Mthiya, Zikhonjwa
 • Zuke – Mbhedu, Bikelwayo
 • Zulu – Mageba, Ndabezitha, Sithuli Msholozi,
 • Zungu – Manzini
 • Zwane – Mangethe! Zikode ka Ndabansele ka Linda Mkhonto

Recommended

Featured Today

Related Stories